Hoteli

Dolac bb, Hvar
Tel: +385(21)750 750
Fax: +385(21)750 751
Dolac bb, Hvar
Tel: +385(0)21 750 750
Fax: +385(0)21 750 751
Bankete bb, Hvar
Tel: +385(0)21 718 337
Fax: +385(0)21 741 520
Podstine bb, Hvar
Tel: +385(21)740 400
Fax: +385(21)740 499
Dolac bb, Hvar
Tel: +385(21)750 750
Fax: +385(21)750 751
Vlade Avelinija 7, Hvar
Tel: +385(0)21 742 400
Fax: +385(0)21 741 707
Petra Hektorovića bb, Hvar
Tel: +385(0)21 742 498
Fax: +385(0)21 717073
Pjaca bb, Hvar
Tel: +385(21)750 750
Fax: +385(21)750 751
Put Podstine 1, Hvar
Tel: +385(0)21/734-405
Dolac bb, Hvar
Tel: +385(21)750 750
Fax: +385(21)750 751
Dolac bb, Hvar
Tel: +385(21)750 750
Fax: +385(21)750 751
Dolac bb, Hvar
Tel: +385(21)750 750
Fax: +385(21)750 751
Mala Gacka bb, Hvar
Tel: +385(0)21 741 1441
Fax: +385(0)21 742 189
Dolac bb, Hvar
Tel: +385(21)750 000
Fax: +385(21)750 001