Konobe

Uvala Vloka, Hvar
Tel: +385 098/1671016
, Hvar
Tel: +385(21)742 498
Groda bb, Hvar
Tel: +385(21)742 036