Kampovi

Dolac bb, Hvar
Tel: +385 (0)21 718 063, 741 803
Fax: +385(0) 21 717 446
Jagodna - Sv.Nedjelja, Hvar
Tel: +385(0)21 745 775; 745 742; 091 898 2546
Fax: +385(0)21 745 775; 745 742
Sveta Nedilja b.b., Hvar
Tel: +385(0)21 745 775, 745 742